Bhaktibodh - Video


Bhaktibodh (Nityaniyam, Ramaini & Sandhya Aarti)

Nityaniyam, Ramaini & Sandhya Aarti

Contents of this video

  1. Nitniyam by Sant Rampal Ji Maharaj | सुबह का नितनियम - संत रामपाल जी महाराज
  2. Asur Nikandan Rameni by Sant Rampal Ji Maharaj | असुर निकंदन रमेनी - संत रामपाल जी महाराज
  3. Sandhya Aarti by Sant Rampal Ji Maharaj | संध्या आरती - संत रामपाल जी महाराज